2018. március 29., csütörtök

MÁRTÉLY, /Szentadorjánmártyr/ története.


MÁRTÉLY története.

Elsőnek Szeremley Samu foglalkozott a falu történetével
a Hódmezővásárhely története c. ötkötetes művében, mely
1913-ban jelent meg. ő a következőket írja: " István királyunk-
---a bencések számára apátságot alapított, melyek számára e-
gyebek között itt a mi vidékünkön is terjedelmes földeket, ha-
lászó vizeket és tizedeket ajándékozott, s ezek közt Szent A-
dorján pusztát.

Az 1024 évi Szentistváni oklevélben megnevezése: Praedium
"Zenth-Adrian-Martyr" vocatum, Terram Tytiam cum....
Oklevél az Orsz.Levéltárban DL 1601 sz. alatt.


Nézzük meg, mit ír az oklevél regesztrája: XVIII. századi át-
írás-"HAMISÍTVÁNY" Igen, - ezt az oklevelet a Göttweigi a-
pátság irja át a XIV. században hamisított 1024-es Szentist-
váni oklevélről. Idézem a minket érdeklő részt: " Beatum
Zenth-Adrian Martyr vocatum. Terram Tytiam cum Capturis
piscium, ac utilitatibus universis et ex Omnibus, et de Om-
nibus, de Terra nascentibus plenam Decimam de praedictis
Possessionibus" - Szeremley ezt hibásan idézi könyvében.
( III. károly király 1715-ben a Zalavári apátságot a Göttweigi
apátságnak adományozza. A Göttweigi apát minden oklevelet,
mely a Zalavári apátság birtokaival foglalkozik, lemásoltat.
Itt is él a régi módszer: kibővíteni az okleveleket, hogy több
legyen a tizedbevétel.)

Szeremley megállapításait Mártély történetével foglalkozó ku-
tatók szinte szó szerint átveszik és tényként kezelik, minden
kritika nélkül felhasználva. többek között a Száz Magyar falu-
-Mártély c. könyv is. Idézek a könyvből: "A falu sorsát megha-
tározó királyi adományról először a Szent István nevére hamí-
sított 1019. évi és a 1024. évi oklevelekben olvashattuk: " És
Szent Adorjánnak szolgálatára birtokokat adunk azoknak a ti-
zed jogával és halászati joggal, a nevük a következő.....oda-
adtuk még a Tisza melletti Szent Adorján Mártir nevű birtokot
halászati és más hasznokkal " Ezek a mondatok szintén a Gött-
weigi apátság által átírt hamis oklevélből valók. Szent István
1019-es, 1024-es, és a 1101-évre datált okleveleit, melyek a
Zalavári apátság alapítását és birtokok adományozását rögzí-
tik, sajnos a XIV. században hamisítják. (1)
Hamis oklevelek alapján viszont történelmet írni nem le-
het! A tények makacs dolgok! Miért hamisítottak?
1341-ben a Zalavári apátság scriptóriuma egy véletlenül
égve hagyott gyertya miatt leégett. Az összes jogbiztosító ok-
levél a tűz martalékává válik. (2) Hogy bizonyítani tudják az a-
pátsághoz tartozó birtokok jogviszonyát, elkezdik a hamis ok-
leveleket gyártani. S ha már újraírják az okleveleket, jól meg-
nyomják a lúdtollat! Sok hamis oklevél készül, s hogy valódi-
nak tűnjenek, átíratják a szomszédos bencés hiteles hely apát-
jával a kapornaki konventben. Majd viszik a királyhoz, hogy hi-
telesítse azt.

( a Zalavári apát így ír Gilétffy Miklós nádornak, mikor
kéri az 1024-évi hamisított oklevél hitelesítését: "az eredeti
oklevelet nem merjük kihozni az apátságból, mert az utak nem
biztonságosak, ezért átírattuk a Kapornaki hiteles hellyel " )
Füssy Tamás zalavári perjel, kutató így ír erről 1902-ben:
"....a harmadik oklevelet (1101-évit) Szent László király nevé-
ben hamisították 1343-1347 között, hogy azzal a korábbi kivált-
ságokat megerősítsék. Ennek a szövege is I. Károly király
1328-i hamis átiratán keresztül a somogyvári konvent 1370-évi
átiratában maradt meg. " Ezt az oklevelet 1101-ben írja alá I.
(szent) László király: " Datum Symegy Tredecimo calendari Ja-
nuar A. 1101. " Csakhogy: I. László király 1095-ben meghal!

( Péter, Zalavár akkori apátja ott bukta el a hamisítás dátumát,
hogy nem az eredeti temetési dátumot /1095 Somogyvár/ veszi
alapul, hanem a Váradi második temetés évét, 1106-ot.)

De ilyen hibás a többi hamis oklevél is. Csak egy példa: Zsig-
mond király oklevelében, (DL 285222 ) átírja István király 1019-
évi Zalavári apátság alapító oklevelét. Igy indul a címzés: " Nos
Sigismundus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus
ac Hungaria...." így végződik:" Datum Buda Sexto Calendari Ju-
nii 1417. Csak két szarvashibát emelek ki az oklevélből: Zsig-
mondot csak 1433-ban ! koronázzák német-római császárrá, és
1417-ben nem írhatta alá az oklevelet Budán, mert a Constanzi
zsinaton tartózkodott.
Ha megvizsgáljuk a többi oklevelet, melyek Szent Ador-
ján Mártír birtokot, mint a Zalavári apátsághoz tartozó halászó-
helyet említi, bizony, ki kell jelenteni: ezek mind hamisítottak!
( DL253834, 285218, 285219, 285220, 285221, 285223. MOL.)

Ezen tények ismeretében tegyük fel a kérdést: kik ala-
pitották Mártélyt, s mikor? Valós okleveles adat nincs, ezért
elgondolásokra kell hagyatkoznunk.
1. Az avar kaganátusból menekülő székelyek Odurján (ador-
ján) nemének egyik ága telepedett meg a Tisza mentén
és saját nevükre szenteltették fel templomukat. Erre uta-
lást találunk Anonymus gestájának 50-dik fejezetében.
2. A Hód-tavi csata után /1282/ sebesült kun harcosok csa-
ládjai maradtak itt és IV.László letelepíti őket.
3. Legvalószínűbb: Árpád vezér ezen területet Ete apjának,
Ond vezérnek adja. /Anonymus gestájának 40. fejezete/


" Et Dux locum illum dedit Oundunec patri Ete,
a Thyscia usque ad stagnum Botua, et a Curtu-
eltou usque ad sabulum Olpar "

(A fejedelem itt adott földet Ondnak, Ete apjának a Tisza
folyótól Bótva mocsaráig, és Kőrtvélytótól az alpári homok-
vidékig.)                                                          

A leszármazottak, a Bár-Kalán nem birtokolja az első fog-
lalás jogán évszázadokon keresztül. A tatárjárás után
I. Adorján, a Szeri Pósák őse telepit le szabad, kóborló
parasztokat a Tisza melletti birtokukra, hogy a családi
monostoraikat / szer és ellős/ ellássák a böjti napokon
hallal. (3)
Mikorra datálható az ELSŐ okleveles adat, mely megnevezi a
falut? Erre a Vatikáni levéltárban találjuk meg a választ. (4)
A pápa jövedelme nagyon megcsappant a két tatárjárás után.
Adószedőket küld ki, hogy beszedjék az egyházi adókat, s ők
pontos jegyzéket vezetnek. Nézzük meg az 1335-évi bejegy-
zést: A Váci püspökség Csongrádi esperességében:

  " ;Item Johannas sacerdos de Sancto Adriano iuratus
dixit non valere ultra II. marcas "
( János, Szent Adrian /falu/ papja, eskü alatt vallja, jövedelme
nem több mint kettő márka )

Tehát 1335-ben már templommal rendelkező falu. A kettő
márka jövedelem legalább 25-30 portát jelent. Figyeljük meg:
Szent Adrian, és nem Szent Adrian Martir a megnevezés!


(még a KORAI MAGYAR HELYNÉVSZÓTÁR is téved, mert nem nézték
meg az eredeti Vatikáni jegyzéket!)                                                  

Minő véletlen! Ugyanebben az évben a Zalavári apát
kéri I.Károly királyt, hogy az apátság birtokain rendelje el a ha-
tárjárást és határjelek állítását, mivel "eddig nélkülözték a tör-
vényes határokat. (több száz évig???) Felsorolja az apátság bir-
tokait, majd utoljára:"Item Adryanmartir in Chanád Comitatibus"
Károly király megparancsolja a Somogyi konventnek, hogy
küldje ki Péter fia Jánost és Sink fia Jakab királyi embereket,
hogy járják meg a határokat. Már 1335. május 26-án jelenti a So-
mogyi konvent a királynak, megtörtént a határok megjárása és
kijelölése. Mivel ellentmondás nem történt, a birtokokat meg-
hagyják a Zalai monostor birtokában.
A határjárást igazoló oklevélben viszont EGYETLEN SZÓ
NEM EMLÍTI Adrianmartyr birtokot, hogy létezne. (DL253832)
Miért nem? Erre adatot nem lehetett találni! Valószínű, hogy a
Zalai apát a pápai tizedszedőktől értesült, hogy létezik egy ha-
sonnevű birtok a Tisza mellett, s megpróbálja megszerezni. Mint
említettem, ez a terület a Bár-Kalán nembeli Szeri Pósáké, mint
első foglalású ősi birtok. Ennek ellenére a Zalai apát meg akarja
szerezni, hisz a monostor neve azonos a falu nevével. Úgy gon-
dolja, ez elegendő indok.
Nézzük meg, mit írnak erről az ide vonatkozó oklevelek!
Legyünk türelmesek, sok van!

1360.02.25. A Szeri Pósa fiai tiltakoznak a Budai káptalan előtt,
hogy az Aduryanmartir birtokukat a zalai apát erővel
el akarja foglalni. "omni veritatis vigore" az őket illeti.
DL91546

( az eredeti oklevél. DL91546)


1362.05.19. A Csanádi káptalan eltiltja a zalai konvent apátját a
Szeri Pósák Adurianmartir nevű birtokuk elfoglalásá-
tól, és használatától. DL91577
(abban a korban minden apátságnak voltak fegyveres katonái)

1365......... Bebek István országbíró: Szeri Pósa fiaira kirótt bír-
ságot. mely a zalavári apátnak, Péternek kell meg-
fizetni, királyi parancsra elhalasszák. DL91721

1370.05.08. Péter, zalai apát pert indít a Adurianmartyr birtok tu-
lajdonjogáért. A pert Opuliai László nádor elhalasztja
DL91758

1370.08.08. Opuliai László nádor a pert ismételten elhalasztja.
DL91768

1371.05.15. Opuliai László nádor ismételten elhalasztja a pert,
mert nem készült el a határjárásról szóló jelentés.
DL91780

itt hiányzik egy, vagy több oklevél

1374.10.09. Imre nádor elengedi a bírságot a Szeri Pósa fiainak,
melyet azért róttak ki rájuk, mert a zalai apátot ki
akarták űzni az Adrianmartir birtokukról. DL91812

1391.02.27. Szeri Pósa Csongrádi comes, Csongrád megye köz-
gyűlésén bizonyítja, hogy a Tisza folyó Tömörkény
birtoktól Körtvélyes birtokig mindig a Szeri Pósáéké
volt. Csongrád megye szolgabírói és esküdtjei eskü
alatt ezt megerősítik. DL91967

1407.02.03. Pipo de Ozora többek között Csongrad és Csanad
megye comese bizonyítja, hogy Csongrád megye
hatósága a megye generalis congregatioján eskü-
vel bizonyította: a Tisza földje Tömörkénytől Kört-
vélyesig mindig a Szeri Pósák ősi tulajdona volt.
DL42907

1407.02.09. Csongrád megye királyi parancsra tartott közgyűlése
megbírságolja a Zalai apátot, mert a Szeri Pósák pa-
nasza szerint elfoglalta és használja az Adrianmartir
birtokot, mely az ő tulajdonuk. DL92281

1407.03.07. Zsigmond király a Csanadi káptalannak:
Elrendeli, hogy a Csongrád megyei Aderyanmartir
birtokot, melyet a Szeri Pósák elfoglaltak, a Zalavári
apátot onnan kiűzték, az apátot restaurálják. Elren-
deli a királyi specialis jelenlét elé történő perbe hí-
vást és az összes jog biztósító oklevelet mindkét fél
mutassa fel! DL92283

1407.08.07. A Csanádi káptalan jelenti Zsigmond királynak: Szeged
városában a Szeri Pósákat Nagyboldogasszony ünnepe
nyolcadára /aug.22/ perbe ídézték a királyi specialis pré-
zencia elé, ha nem jelennének meg, hozzanak itéletet
ellenük, az Adrianmartir birtok ügyében. DL92290

1412.07-00. Zsigmond királynak jelenti a Csanádi káptalan: a Szeri
Pósa család és a zalavári apát között folyó pert Vízke-
reszt nyolcadára halasztják /jan.13/ DL92423

1413.07.27. Zsigmond királynak jelenti a Csanádi káptalan: János,
Zalavár apátja és a Szeri Pósák között folyó pert ismé-
telten elhalasszák Szent Mihály nyolcadjára /okt.5/,
mert Szeri Pósa György Rácországban hadakozik a ki-
rály várában. DL92427

TEHÁT 1413-14 KÖRÜL KAPJA MEG A FALUT A ZALAVÁRI
APÁTSÁG!        NEM SZENTISTVÁNI ADOMÁNYOZÁS!!!


A per befejezéséről nem maradt fenn oklevél. A következő ok-
levél, melyet közlök, bizonyítja, hogy a pereskedés végén Zalavár
monostora megkapta a vitatott Adrianmartir birtokot. A Szeri Pósák
nem tudnak jog-biztósító oklevelet bemutatni a birtokról, hisz első
foglalású ősi juss alapján használták már több mint 500! éve.
Ebben a persorozatban, mely majd hatvan évig húzódik, a ha-
misított, átírásokkal valódinak tűnő oklevelek erősebbnek bizonyul-
tak. Figyelembe kell venni Zsigmond király igen erős vallásosságát
is, hogy az egyház javára dönt.

1439-évben a birtok tulajdonosa, Pál, Zalavári apát kéri I.Al-
bert királyt, engedélyezze rév állítását az apátság Tisza melletti
Adrian Martyr birtokán. DL285232. I. Albert engedélyezi a rév állítá-
sát, annak ellenére, hogy a szokásjog tiltja 1 mérföldön belül két
rév működését. (8-9 km) Évszázadok óta működik a Körtvélyesi rév.
Ez a Szeri Pósák tulajdonában lévő rév mindössze 0.5 mérföldre van
az Adrian Martyr birtok alatt.

 
                                          

/egy adat a Körtvélyesi révről: Bar-Kalán nembeli Pósa fia NÁNA 1266
május 5-én keltezett oklevélben a rév bevételének egy negyedét a Nyu-
lak szigeti apácáknak adományozza a lelki üdvéért./  Dl:604.
Ez a rév soha nem működött, legalább is egyetlen oklevél
sem említi. Valószínűleg "presztizs" okból történt a kérés. Ezt bí-
zonyítja, hogy I. Mátyás király 1474-ben megerősíti a révállítás
ENGEDÉLYÉT. DL253855                            A falu középkori elhelyezkedése az akkor még élő Tisza partján.
                                                     /a falut két rekesztett holtág fogta közre/                                               

Mikor változott át Szent Adrian Mártyr falu neve Mártéllyá?
A hamis és valódi oklevelekben mindig Adorjánmartyr, ill. Szent
Adorján Mártyr néven szerepel egészen a török időkig. Hogy ki adja
a "MÁRTÉLY" nevet a falunak? A török ADÓSZEDŐK!
1560-as török defterben /adójegyzék/ MARTÉLY néven írják.
1566-os defterben először írják MÁRTÉLY-nak!

( ha egy török "hithű" katona elesett egy csatában -MÁRTIR-rá vált. A
török írnokok nem akarták ezt a szót egy magyar falu neveként hasz-
nálni, vallási okokból.)Adatok:
1. Dr.Karácsonyi János:Szent-István oklevelei és a Szilveszter bulla.
2. Veszprémi Püspökség levéltára:loc.2.fass.1.NR.1.
3. Dr.Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek a XIV.század kö-
zepéig.
4. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. I.kötet.

Megjegyzés: A zalavári apátságnak nem ez az egyetlen fegyveres birtok-
foglalása! DL 91717, 1365. 10. 21. Aradi káptalan oklevele:
Szeri Posa fiai panaszára PÉTER zalai apátot eltiltják
GURCH Csongrád megyei possessio elfoglalásától és birtoklásától, mely a Szeri Pósák ősi tulajdona.2016. július 15., péntek

BALATONSZEMESI ŐSI PÁLOS KOLOSTOR történetéhez néhény adat

                 Kevesen tudják, hogy Szemesnek van egy piciny PÁLOS kolostora, igaz, hogy ma csak a épület helye van meg.A Pálos rend és a Polgármesteri hivatal egy kis emlékhelyet hozott létre a kolostor helyén, hol a vándor elmormolhat egy imát a lelke üdvéért.

.

          A kolostor középkori történetéhez szeretnék hozzájárulni néhány adattal.   


                                        /a táblán lévő kolostor történet hibás adatokat közöl/

                                   Nagyon röviden a Pálosok rendjéről:

         1225 körül már van adat, hogy a PILISBEN megépült az első kolostoruk
         Szent Jakab tiszteletére. 1250-ben Boldog Özséb esztergomi kanonok fel-
         adva eddigi éltét, a pilisi remetékhez csatlakozva összefogta őket, s fel épí-
         tették a klastrompusztai kolostorukat. Özséb Rómába zarándokolva kérte 
         IV. Orbán pápát, hagyja    jóvá a rend létezését, adjon regulát nekik. A pá-
         pa nem járult hozzá. A rend már virágzott, sok kolostort építve az ország-
         ban, mikor a veszprémi Pál püspök ordót /rendtartást/ adott nekik. A pápai
         jóváhagyás csak 1325. adatott meg XXII. János pápa által, Károly Róbert
        király kérésére.  Ekkor vették fel a "Szent Pál testvérei" nevet. A pálosok                napjaikat imával,elmélkedéssel és fizikai munkával tették teljessé.

                    "ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták
                     megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok
                    szféráiban láttak"     /Gyöngyösi Gergely pálos generális 1540/
      .
                     

                    .

  Jelmondatuk: 
                
      DUPLICAVIT                        ANNONAM

     "megkettőzte a                                    járandóságot" 


                              
          O:S:P:P:E:


Ordo Sancti Pauli  Primi Eremitae                                  Fehér kámzsában imádkozó remete                                                                                             
                                                                                                     / kódex iniciálé /  
     Pálosok címere.                                                                                                                                              .
                           
                 
    Szent Pál Első Remete  Szerzeteseinek Rendje:                            
     
                                                                 
Ordót kapnak a pálos testvérek 1263: Páltól, Veszprém püspökétől ,
                                           1317: XII. János pápától: .  

.
                Martius Szentivány: Rerum Memorábilium Hungariae: LXXX. 1599.

       
                                                   
             A Pálos remetéknek adott Ágostoni "regula", mely az élet minden            területén szabályozta a szerzetes testvérek életét.

       /Pál, Veszprémi püspök, 1263 évben, első oldal - részlet/     COD. LAT. 115.  

           Az Ágostoni regula igen szigorú volt!       Olvassunk bele:

                                                 

          

                                          ---------------------------------------------- 
                                  


      Protokollum a pápai titkos levéltárban. XXII. János oklevele a pálosoknak.   Fasc.23. Fol.113v.                                                                Anno:  1325.07.29.                                                                                                    OL. DL.292673.                       
   "Kedves fiunknak ,Károlynak, a Kiváló  Magyar Királynak kérésére engedélyezzük..... Remete Szent Pál  rendjét......engedélyezzük, hogy Szent Ágoston regulája szerint éljenek......"
      "elengedjük a birtokaik,szőlleik, malmaik............ után fizetendő tizedet..".                                                                                  
  A PÁLOSOK szerzetes közössége az egyetlen MAGYAR ALAPÍTÁSÚ rend, hamar népszerűvé vált, nem csak Magyarországon, de Európában is.


                   

               Kezdjük mindjárt egy tévedéssel: 
          
                                            /hiba, hiba hátán /

      Miért írta le valaki tényként, hogy a Mindenszentekről elnevezett Szemesi  kolostora szomszédos Teleki faluhoz tartozott, mikor minden okirat azt a tényt
     közli, hogy:a "Szemeshez tartozó kolostor", vagy a "Szemesi kolostor" ?
           
              Szorgos keresgéléssel rájöttem a tévedés okára:  olvassuk:


          
    Vissza adjuk a Thelekyben lévő kolostort a Nyúlszigeti apácák tulajdonába..... 

    /László király oklevele a Pest megyében fekvő Theleki falu kolostoráról,
    melyet Szent Istvánnak szenteltek fel.    anno:1280.         
                  
          Ez a Theleky falu és a kolostora PEST megyében van, s SEMMI KÖZE A SZEMESI  KOLOSTORHOZ!    /ráadásul bencés rendi /
        
        /  Valaki egyszer ezt a tényt olvashatta, s nem meggyőződve az igazságról, tényként írt valótlan adatot, megzavarva az olvasókat. /
         
       
        Tehát: van egy Szent Istvánnak szentelt kolostor a Pest megyei Theleki  faluban,és van egy Mindenszenteknek szentelt kolostor Somogy megyei Szemes faluban. 
                                
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                A BALATONSZEMESI PÁLOS KOLOSTOR ÉPÍTÉSE, TÖRTÉNETE, ÉLETE.                                                       
                         
      Átolvasva az ACTA PAULINORUM mind a 7000! bejegyzését, a következő adatot találtam:
                                      EZ BIZONY A SZEMESI KOLOSTOR ALAPÍTÁSA!

   LXXIII.      "Mindszentnek is nevezett Mindenszentek nevezetű kolostor alapítása körülbelül 1323 évben történt.                                                                 /annales pag. 109./  
  Alapítója Thomas de Vicz, a legjelesebb úr, ki saját birtokát, a Somogy megyei  
                    Balaton melletti Demest ajánlotta fel a kolostor megépítésére.                                                 /Demes név hibás, elírás, Scemes ! /                       Szentiv. Cat. 54. Nr. 40.                 A kolostort a felajánlott részen, Scemesnek mondott terület felett építették meg Somogynak   mondott  Megyében                .                    .                                     
                                                            / Vet. Reg. in Summat: Epit. fol.165. pag.  /                                                                                                 

                  Az új kolostor oltárát MINDENSZENTEK-nek szentelték fel, innen az elnevezés.
                                         /Mendszent, Mindszent, Mindenszent /
                     
   Pálos ima:  „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.”


AZ ALAPÍTÁS TÉNYE : Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli  Primi  Eremitae -ben: 


                             
                                                     .            
         Annales Paulinorum 109 oldalán.  /megint egy tévedés: nem                       Esztergom  megye /                

                                                                                                                                               
      Érdekes a második mondat :  "azonban a második alapító csalárd módon kikiáltotta; az első kárára, hogy ő  alapította a monostort." (itt bizony Raholchi Lewkus a csaló)             
                                                   / lentebb  bővebben /

             Ez a Wyz-i család nemességgel rendelkező gazdag nemzetség, sok vallásos felajánlást  tesznek különböző területeken. A Scemesi kolostor is kap a későbbiekben bőven javakat a Wyz-i 
 nemzetségtől.
            Valószinű, hogy mint első alapítók ők voltak a kolostor templomának a kegyurai, / ius patronatus / s nem a Raholchiak. Hogy a család, mint a kolostor kegyura, élt-e jogával,hogy oda is temetkezett volna, nincs adat . Kétségtelen, hogy a Wyz-i  nemzetség mindig törődött  a kolostorral
. / hiszen még 1454 évben is  adományoztak a kolostornak szőlőbirtokot./
  / Raholchy család később megpróbálja kitúrni a Wyz-i családot az alapításból és a kegyúri jogból / 
                               
                    

                                                                            .            .
     Szentivány Márton: Rerum Memorábilum Hungariae:            Folia. 65  pag. 2.
          Cat. 54.  Nr. 40                                                                    Kiadás:  1599

   40. Szent Pál Első Remetéknek rendelt /kolostor/                13  . A mindszenti             Mindenszentek, alapító:Domini Thomas de Vycz                                                                        Somogy  megyében ,                                 1323-ban említtetik.                                                                                                                                                                                                                                               .                       

       Átolvasva sok  oklevelet, megtaláltam a kolostor életéhez hozzájáruló másik családot is,  kik birtok adományukkal segítették a szerzeteseket, hogy a kolostor gyorsan fejlődjön, és teljes fényében tündököljön.
      A két jótevő adománya lehetővé tette, hogy a kolostor hamar  elkészüljön, a szerzetesek beköltözzenek.
 .     
                                                       
                 Az oklevél szövege viszont egy igen furcsa esetre mutat rá!  OLVASSUK:
       
              Somogyi konvent, 1325. 06. 29                                    OL. DL2339,                                                                                              Acta Paulinorum.Q312.  

              /az eredeti oklevél elveszett, ez a Zsigmond kori átírás/     

            A somogyi konvent előtt RAHOLCHI Jakab fia: Thoth (dictus) Lewkus mester Somogy  megyében a Balathun közelében fekvő Semes nevű birtokát minden jogával és tartozékával saját elhunyt elődei és élő rokonai lelki üdvéért a  Mindenszentek pálos remeték kolostorának adományozza örök joggal és visszavonhatatlanul......

                                                 az ide vonatkozó rész fordítása:


           Megpróbáltam rekonstruálni az adományozott területet, de ez nem pontos. / remete-körtefa
       gyalogút, ? régen nem léteznek/   


                               
 

              LEWKUS mester kimondja, hogy a "lelke üdvéért" felajánlott birtokot már  alapításától  használja a kolostor, DE NEM Ő VOLT A BIRTOK TULAJDONOSA !      
             ÚJ ADOMÁNYKÉNT adja azt a kolostornak. Itt felmerül a gyanú, hogy a Wyz-i Tamás által adományozott birtokot "kvázi" megvette a kolostortól  majd újra adományozta,  hogy ő legyen a TÖRVÉNYES ALAPÍTÓ !                     / ius patronatus  - lásd fentebb /  

             ahogy azt a AKTA PAULINORUM írja az alapítás tényénél, 1325 évnél:
                                                                       
                                                                              /MOL. Acta Paulinorum.Q312./

               "azonban a második alapító csalárd módon kikiáltotta; az első kárára, hogy ő  alapította az említett  monostort."                                        (itt   bizony Raholchi Lewkus a csaló)      

         
       / két adományozó család van, - de csak egyetlen birtokot kapnak a remeték, viszont igaz,  hogy  Raholchay jelentős pénz összeget fizethetett a birtok ideiglenes jogáért  /
                    .  
                                          ------------------------------------------------------------- 

       Figyelmesen olvasták?: SEMES BIRTOKON ALAPÍTOTT ÉS EMELT  KOLOSTORT.........                                                                                                                                              /Thelky faluhoz soha nem tartozott , most Telki /


       Minden oklevél kiemeli, hogy körülbelül 1323 évben alapították és építették. Miután 1325-ben Raholchi adomány oklevele már működő kolostort említ, lehetséges, hogy alapítása, építésének megkezdése már 1320 évben  megtörtént.
      .                                                                     /   Akta Pauli/
        
                                                                                                      .
        /hibás!: Somogy megyében:  sumigiensis /                                        /  Akta Pauli.  / 
                                     
         Ezek a bejegyzések azt bizonyítják, hogy a felépült kolostor mindig is SCEMES birtokhoz tartozott!

       Az adomány- oklevelet Zsigmond király LÁSZLÓNAK, a pálos kolostor priorjának kérésére  megerősíti  1414. 07. 29 én.                                                              OL. DL 2339.
     

                                                                           
               Van egy probléma: sokan a Raholchi nevet Poholchinak olvasták!


                                           Az oklevél XIX. sz-i átírása: Poholcha....
                           
                Hogy miért?   nézzük:      JACOBI DE RAHOLCHI                                     


                                 az " R " betűt P-nek is olvashatja egy laikus ember

    analógia:                                                  
             villa  Raad      /Rád falu/                    Remetekurtuel    /remetekörte /fa/                                      

               Egyértelműen: Raholchi az olvasat, sok oklevélben szerepel a birtok-felajánló család.


        1335-37:  A kiküldött pápai tizedszedők hamar megtalálják az új kolostort, s beszedik a tizedet:                               /  Item Dominicus Omnium Sanctorum solvit XIII.  parvos   /            
                              /   Item Nicolaus de Omnibus Sanctis solvit XL. parvos  /   


          1343 évben VII. Kelemen pápa átírja és megerősíti XXII. János pápa privilégiumát  a pálosok kérésére.
          
                                                                                                   átirat: DL 25782.


           "Szent Pál első Remete életét követő barátoknak rendeljük Szent Ágoston reguláját".......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      Egy gondolat:   Acha veszprémi jobbágy végrendeletéből egy mondat:                                                                                        /Szent Márton hegye.  Ad:1131/


                            
                       "quia scriptum est: redemptio anime viri proprie divitie"                              
       "mert meg vagyon írva: adakozás az ember lelki  üdvösségének vigasza"                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               
         A XIV. században már igen vallásosak az emberek. A tehetősebb   polgárok sokat hajlandók áldozni a saját és családjuk "lelki üdvéért" -  
        s ezért néha komoly adományokat, felajánlásokat tesznek egyházuk javára.
        Nem kivétel ez alól a Scemesi pálosok Mindenszentek kolostora sem. Bőven kapnak adományokat a Semesiektől és a környező települések lakóitól.-

                Az adományokat a pálosok "zöld könyve" rögzítette.   /Egyetemi könyvtár-COD.LAT. 115./

                / GYÖNGYÖSSY GERGELY INVENTÁRIUM: /

             Gyöngyösi Gergely bejárta az összes pálos kolostort, feljegyzett
              minden fellelhető oklevelet.                                                   


             1325 évnél: Raholchai Lewkus mester adománya...........lásd fentebb.        
                 
            1350. Benedek, Chepeli pap a kolostornak  adományozza Thelky  falu területén lévő    kétkaszás   kaszálóját.             /egykaszás rét: 1000 négyszögöl./
                         
           1350. Chepeli Lukács fia István adományoz a szerzeteseknek   egy kétkaszás rétet  Thelky falu határában.
                
           1360. nemes Wyz-i Barnabás fiának a fia Miklós eladja a kolostornak 52 forintért a Lapa folyó melletti egyköves malmát a hozzátartozó földek, berkek, kaszálók felével és egyéb haszonvételek felével.

           1363. Wyz-i Falmár fia Chamon  a Banay völgyben adományoz a barátoknak egy  kilencholdas szántót és egy ötkaszás rétet.


                              
                       
           1365. Máté fia Péter eladja a kolostor perjelének, Istvánnak 15 dénárért kétkaszás  rétjét.

           1375. Bese fia Bedech a barátoknak ajándékozza a Lapawyze melletti kaszálóját.

         1377. Nicolaus Petri de Wyz legavit huic monasterio totales medietates localis portionis possessionis in dicta Wyz habite et quoddam pratum tibidem iuxta fluvium Lapa existentem.  Pertinet ad Mindzent de Semes.

   " WYZ-.i Péter fia Miklós a kolostornak adományozza Wyz birtokon lévő bírtok-
    részét és egy kaszálórétet a Lapa folyó mellett, Szemeshez tartozó                      Mindszentnek."

                                   
          1379. A kolostor perjele, Balázs testvér eladja 14 forintért a kolostor egyik szőlőjét, a Mindenszenteki egyház tulajdonából.
                                             
         1382. WYZ-i János fia Mihály adományoz a kolostornak egy hét holdas szántóföldet a  Wyz birtok Becse nevű helyen.
        1387. WYZ-i Péter fia Miklós a kolostorra hagyja három kaszás rétjét Wyz birtokon. Végakaratában úgy rendelkezik, hogy fiai halála után a barátokra hagyja kúriája  előtti malmát a halastóval egyetembe.
                              


                                         
         1392. Szent Egyed konvent ellentmondás nélkül beiktatja a kolostort Wyz birtokon a Lapa folyó mellett, egy malom és egy Becse nevű földterüle tulajdonában, melyet WYZ-i István fia, Gergely hagyományozott 1383 évben a kolostorra.                                                        

          1400. WYZ-i János fia, Tamás, megerősítette Wyz-i lőrinc fiának, Gálnak az adományozását, aki a kolostornak adományozott egy rétet.
                                                                       
        Eodem: István testvér, a kolostor perjele meggondolatlanul elcserélte Wyz-i Péter fiának, a néhai Miklósnak fél birtokrészét egy a Wyz birtokon, a    Lapa folyónál  lévő fél kaszálójáért, annak ellenére, hogy a testvérek nem
egyeztek bele.

      Eodem: Jakab, fehérvári zsidó eladta Tamás testvérnek  22 forintért Kápolnay falu területén fekvő szőllejét.
          1409. WYZ-i Tamás fia Miklós a kolostor perjelének eladja 816 dénárért Besehát  hegyen lévő kétholdnyi szántóföldjét.
                             


         1410. László prior elcserélt egy bizonyos szántóföld részecskét a Wyz birtok határában Bchehath -nak nevezett helyen Tamás plébános szántófőldecskéje felett.    /Becsehát /
                                           
         Eodem: Balázs pap a Chepeli Szent Lőrinc vértanú oltár igazgatója eladja László    testvérnek, a kolostor perjelének Chepel birtok határában két szántóföldjét a Szent Lőrinc egyház romjainál bontott 330 darab terméskőért. A kövek a  romos templomának felújításához kellenek.
          1413. WYZ-i Miklós fia, János, és Wyz-i László fia Mihály a kolostornak hagyja a Bányavölgyi,  két darab , öröklött kilenc holdnyi földbirtokot
          1438. Balázs testvér, ennek a kolostornak a perjele eladja a kolostor Thelky birtok  területén lévő Apátvölgye területen lévő szőlőjét 77. forintért a Kacsó testvéreknek, Pálnak és Tamásnak, azzal a kikötéssel, hogy amíg  élnek a kolostornak minden évi szüretkor tíz cseber bort kötelesek adni.  Haláluk után a szőlő a  kolostor tulajdonára száll vissza.
                            


                                     
         1448. Gordowai Frank Bertalan e kolostornak adományozza Thelkyben fekvő szőllejét.

          Ugyanekkor Frank Bertalan fia is odaadományozza szőllejét a kolostornak.

       1448. Gordovai Frank Bertalan fia, István szintén adományoz egy szőlőt a kolostornak.

       1450. Joannes filius wajde de Marcaly donavit huic unam vineam suam Kwpay vocatam  in promontaria terrarum Bodo in meta vero Kady adiacente pr  iuna missa de omnibus sanctis singulis septimanis perpetuo celebrandis. Pertinet ad Mindszent  de Semes.

 Marchaly-i  vajda fia János a kolostornak adományozza Kady-val határos Bodo szőlőhegyen lévő Kupay nevű szőllejét, azzal a kéréssel, hogy  hetenként a Mindenszentek oltáránál egy szentmisét kötelesek mondani. 
                /lelke üdvéért/                          Szemeshez tartozó Mindszentnek.


                               
           1454. WYZ-i Benedek fia, Orbán a kolostorra hagyja a Wyz birtok Ordynál nevű helyén a  saját földjén és a Fenyő-Erdő mellett lévő szőllejét.
                                       1460. Wylak-i Miklóa a kolostornak adományozza Weresgyörgy nevű szőllejét.

          1461. Marchaly János, és testvére, László odaajándékozza a kolostornak Kőrőshegy határában lévő örökölt szőlője után járó jövedelmüket, illetve átengedik a borkilencedet bizonyos szentmisék elmondásáért.
                                     1480. Ladislaus quondam filius Gregorii bani de Marczaly supportale voluit has heremitas  ab omni taxa et solutione none de tribus vineis sequentibus.
                          
          1480 évben a néhai Marchaly-i Gergely bán fia, László mentesíti ezen kolostor remetéit három szőlő után járó kilenced és egyéb fizetségek alól."
                          
          1481. Nazdy-i Egyed deák erre a kolostorra hagyja fehérvári kúriája telkét egy malommal együtt, valamint általa eladott Warga-féle szőlő vétel árából a malmot újítsák fel. Továbbá a felesége halála után a reá hagyott szőlőt  a somogyi Kup birtokkal egyetembe a kolostor kapja meg.                               Malom  ábrázolások korabeli kódexekben.
                                                            


                                                   
           1488. "Mátyás király megújítja a barátok mentességét a szőlleik után járó kilencedek fizetése alól, amint már az régen is járt nekik.                           
                           
           1493. Marthon Balázs Chepel-i polgár a kolostorra hagyja Bodgarmaal nevű szőllejét  olyan feltétellel, hogy azt felesége holtáig használja, utána lesz a kolostor tulajdona.

          1497. Bathor-i György a kolostornak adja három szőlője jövedelmét, hogy hetente kettő  szentmisét mondjanak. A szőlők: egy a dinnyési dűlőben, kettő a tekenyősi   völgyben.      / Thelky falu területén /


                                                         
         1498  Raádi Byka Ilona a Mindszenti kolostorra hagyja Raádi egyköves malmát hogy a  lelke üdvéért szentmiséket mondjanak. A Szemesi barátokat az adomány  kötelezi hogy állandóan megemlékezzenek az adományozóról  .                                                             /szentmisékkel/ 
                


                                                
                         
           1517  "Beren-i Brictius István  három jobbágyát és három elhagyott telkét a Wyz birtokon    Szemeshez tartozó Mindszent kolostorra hagyja. --                   
           Ugyanebben az évben:  Kelemen, Raád-i plébános végrendeletében a kolostorra   hagyja  minden ingó és ingatlan vagyonát.  

                Ezek az oklevelek a 1542 évi török támadáskor a felgyújtott
                kolostorban a tűz martaléka lettek.

                                      UTÓLSÓ ADOMÁNY A KOLOSTORNAK:                                       
      Buzlay urunk megajándékozza "világi jószággal"a mindszenteky kolostort az 1515-20 évek között.
                                                                                .
           A magyar nyelven írt ÉRDY kódex /1525-27/   317 oldalán.                         / az eredeti szöveg nyomtatott változata /

                       / hibás titulus! helyesen: "Bwzlay urunk Mindzenteth" , lásd  az eredeti kézírást. /
                                                                                                                                 


   Minden adat nélkül: birtokok a Mindenszentek kolostor tulajdonában:
                                                    
         A kolostor birtokainak eloszlása Somogy megyében. /kettő birtok van Fehér megyében is /     
                                                                                     
                                           
                                                                                                               -  
                   Még lehetne sorolni az adományok sorát a Scemesi Mindenszenteki kolostor részére.
                   Amilyen kicsi volt a klastrom, ahhoz képest rengeteg adományt kapott a vallásos polgároktól, amiből a barátok fent tudták tartani a klastromot, s saját magukat is. A kaszálókat, földeket, szőlőket jobbágyokkal  műveltették. A kapott malmok is szép  jövedelmet hoztak,hisz a gabonát mindenkinek meg kellett őrletni, s a klastrom malmai elsőbbséget élveztek. 
                                                                                                                                    

             Az úgy nevezett ZÖLD KÖNYV, az ACTA PAULINORUM a megmaradt      régi  feljegyzések,oklevelek tárháza. 1520-ban Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes szedte időrendben s írta össze az említett dokumentumokat egy zöld bőr-kötéses könyvben.


           Szentiványi féle Rerum Memorábilum katalógus: 

     A Scemesi Mindszent kolostor  Vikárius besorolásban a Tholdi kolostor Priorja alá tartozott:

                 / vikárius: helynök, a generális prior helyi megbízottja, felügyelő /                              


          
                           A klastrom alaprajza, nagysága:      Szinte minden kisebb Pálos klastrom egységes kánon szerint épült meg. Nem volt kivétel a Szemesi kolostor sem.
                                  
                                                /rajzok:Guzsik József/  
                                                                                                                                                          A Szemesi Pálos kolostor pontos alaprajza, méretei           
                        az ásatás alapján lesznek meghatározva. 
                        Van olyan vélemény, hogy a templom belső mérete
                        21 méter hosszú volt. A kérdés az, hogy 6-8 szerze-
                        tesnek miért építettek volna ilyen hatalmas méretű
                        templomot? Nyilvános vasárnapi miséket nem tar-
                        tottak a Szemesi lakosoknak, mert ez ellenkezett
                        volna a pálosok regulájával.                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
                       
        Egy ilyen kis kolostorban általában 6-8 szerzetes élt a prior vezetésével.  /pontos adat  nincs/                                         
     
        A török katonák a kolostort 1526 után hamar megtalálták, és 1542-ben feldúlták, kirabolták, majd porig égették.
       Odaveszett minden érték, melyet 219 év alatt létrejött, elégtek a féltve őrzött feljegyzések, jogbiztosító oklevelek.

                                            
                                              Vázsony, 1542 augusztus 5.
        
Barnabásnak, a Nagyvázsonyi Pálos kolostor vikáriusának levele a Somogyi Szent Péter
 kolostor vikáriusához, András szerzeteshez:

 
 
  Megállapítást nyert, hogy a Tholdi, Wetehidai és Mindszenti kolostorokat el-
emésztette a tűz.   /a török katonák kirabolták, és felgyújtották a kolostorokat/

                                                                                                               MOL. Acta Paulinorum. Fasc.578.       Csak a "zöld könyv" maradt meg az   Esterházy hercegek keszthelyi levéltárában.                                                                                             
       
       
         A török pusztítás után a kolostor már nem éledt újjá romjaiból.  


   A Veszprémi püspökség 1743-ban vizitációt rendelt el, mely érintette Szemest
is. Meglátogatták a kolostort is. A jelentés:


            "Szemes területének déli részén,a nagy dombok közötti hegy
             ormán van egy régi kolostor, a tornya és az épület összedőlve.
             Ezen egyház oltára Mindenszenteknek volt felszentelve.Meg
             kellene vizsgálni, hogy helyreállítható e még az épület "

                  Veszprémi Püspöki Levéltár:Acta et fragmenta:VÉL I.1.7.V/38.

                     

                          OL. KAM. Lt. Acta Paulinorum. Fasc. 344. Fol. 30-31:                                   

          Fratrum Ordinis S.Pauli I.Eramitae Priori Generali:
        "Proiectum in ordine adeundi antiquum Claustrum de Semes:  Ecclesia et claustri  super antiqua rudera plene redintegratio"
               
         A pálosok generális perjele:  "döntött, hogy ellátogat  Szemes ősi kolostorához és  templomához, s megnézi, helyreállíthatók-e a romok?"                             /1744  évben /               
             

                               OL. KAM. Lt. Acta Paulinorum. Fasc.415. Fol. 117-118:                              


                                        A latin szövegből kiemelve a lényeget,  fordítás:                                

   25. Szemes elhagyatott, romos kolostora: 
       
        "Somogy megyében lévő Szemes melletti Mindenszentek kolostorát felkereste személyesen  a Pálosok tartományi perjele: Megállapította, hogy az épület romos, de nem pusztult el. A falak magasan állnak, a szentély és a hajó keleti fala romos, de még javítható. A sekrestye melletti torony még ép, csak újra kellene vakolni és a tetőt feltenni, a toronysisakkal együtt. A négyszögben épített kolostor falai mind a négy oldalon embermagasságban állnak.Hunyady  István gróf pár éve megtisztíttatta a romokat, s úgy gondolja, hogy 800 rhénus forintokért  restaurálni lehetne a kolostort, de ez az összeg hiányzik. A kolostor mintegy fél óra járásra  van Szemes birtoktól, mely a Balaton partján fekszik.
 Egy magas domb tetejét, mint egy  korona ékesíti a kolostor, melyet délről félkörben sűrűn benőttek a fák. A kilátás a Balaton  tavára,és a szemben lévő
  Zalai tájra páratlan látvány. Amint a régi időkben is volt, csak egy emeletet kellene  az épületre rakatni, s 10 szerzetes is ellakhatna a cellákban. A domb tövében  mintegy 50 ölnyire, bőséges vizet adó forrás található, mely a hegyekből jön, és a vize elegendő lenne a háznak és a gazdaságnak." 
         
                                                                     A generális perjel és Hunyady gróf közötti tárgyalás nem vezetett eredményre.
        Végül a restaurálás elmaradt, hogy a pénz hiány, esetleg a szerzetes hiány miatt, nincs adat. A rom lebontására végül Hunyadi gróf engedélyt adott, az elbontott tégla anyagból felépítették a Szóládi templomot és több Hunyady majorsági épületet.

      
                     Egy tévedés az 2015 évi ásatáson:                                               
    2014-ben a kolostor területén lévő téglatörmelékek között találtam a mellékelt téglát. Hogy mikor vésték bele a PAX jelet?    XVI század,  vagy XVIII. század?    /már nem fogjuk megtudni/
                        

                                           

            A kolostort feltárás után fel kellene ébreszteni évszázados álmából,
           a falakat legalább 50 cm magasságig visszaépíteni, s így igazi

                                            PÁLOS ZARÁNDOKHELY LEHETNE!        A pálosok  szőlőik védelmére Szent Orbán szobrot állítottak a Szemesi öreghegyen,valamikor a XVIII. század elején. A tönkrement? szétrombolt?  szobor helyére került a "bádog"  Krisztus.            
        A birtokokat, Szemesi szőlőket még használta a pálos rend, egészen  II. József  uralkodásáig.
        II. József rendelete értelmében , 1786-ban meg szűnt a pálos rend, birtokaikat elkobozták. 
                                 
                Második katonai felmérés: mutatja az öreghegyi keresztet:

                                        
              Pázmány Péter: "Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis." (Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.)

                                                                                 

      Summázata a Szemesi pálos kolostornak: Országos szinten pici, egyszerű,  azt  mondhatom, jelentéktelen volt .
     Bizonyítja ezt az is, hogy az Akta Paulinorumban pl:a Ládi kolostorral /Sajólád/
 kb. 800 oldal foglalkozik, addig a Szemesivel csak  12 oldal.
                       

    Gyöngyösi Gergely pálos krónikája meg sem említi a kolostort!  /84 másikat megemlít/    
                 
A kolostor 2017 évi ásatásán egy példa nélkül álló különleges lelet került elő a szentély alap-
fala alól.                 EGY, AZ ALAPÍTÁST MEGÖRÖKÍTŐ KŐFARAGVÁNY!

                                                                         

                                                                          


                A betűk feloldása még várat magára!                    Talán ez a megoldás?


                                                         O: omnia----minden
                                                         S: sanctorum----szentek /nek/

                                                         O: ornamentum-tiszteletére? 
                                                              offering-felajánljuk?
                                                              ordinis -megbízás?

                                                         P: paulinorun----pálosok  
                                    
                                   (  mindenszentek tiszteletére a pálosok )
                                   (  mindenszenteknek ajánlják a pálosok )
                                   (  pálosok megbízásából /a/ mindenszenteknek /épült/ )  

                             
              


                                         Legújabb lelet: