2016. július 15., péntek

BALATONSZEMESI ŐSI PÁLOS KOLOSTOR történetéhez néhény adat

                 Kevesen tudják, hogy Szemesnek van egy piciny PÁLOS kolostora, igaz, hogy ma csak a épület helye van meg.A Pálos rend és a Polgármesteri hivatal egy kis emlékhelyet hozott létre a kolostor helyén, hol a vándor elmormolhat egy imát a lelke üdvéért.

.

          A kolostor középkori történetéhez szeretnék hozzájárulni néhány adattal.   
 

 

                                   Nagyon röviden a Pálosok rendjéről:

         1225 körül már van adat, hogy a PILISBEN megépült az első kolostoruk
         Szent Jakab tiszteletére. 1250-ben Boldog Özséb esztergomi kanonok fel-
         adva eddigi éltét, a pilisi remetékhez csatlakozva összefogta őket, s fel épí-
         tették a klastrompusztai kolostorukat. Özséb Rómába zarándokolva kérte 
         IV. Orbán pápát, hagyja    jóvá a rend létezését, adjon regulát nekik. A pá-
         pa nem járult hozzá. A rend már virágzott, sok kolostort építve az ország-
         ban, mikor a veszprémi Pál püspök ordót /rendtartást/ adott nekik. A pápai
         jóváhagyás csak 1325. adatott meg XXII. János pápa által, Károly Róbert
        király kérésére.  Ekkor vették fel a "Szent Pál testvérei" nevet. A pálosok                napjaikat imával,elmélkedéssel és fizikai munkával tették teljessé.

                    "ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták
                     megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok
                    szféráiban láttak"     /Gyöngyösi Gergely pálos generális 1540/
      .
                     

                    .

  Jelmondatuk: 
                
      DUPLICAVIT                        ANNONAM

     "megkettőzte a                                    járandóságot" 


                              
          O:S:P:P:E:


Ordo Sancti Pauli  Primi Eremitae                                  Fehér kámzsában imádkozó remete                                                                                             
                                                                                                                  / kódex iniciálé /  
     Pálosok címere.                                                                                                                                              .
                           
                 
    Szent Pál Első Remete  Szerzeteseinek Rendje:                            
     
                                                                 
Ordót kapnak a pálos testvérek 1263: Páltól, Veszprém püspökétől ,
                                           1317: XII. János pápától: .  

.
                Martius Szentivány: Rerum Memorábilium Hungariae: LXXX. 1599.

       
                                                   
             A Pálos remetéknek adott Ágostoni "regula", mely az élet minden            területén szabályozta a szerzetes testvérek életét.

              /Pál, Veszprémi püspök, 1263 évben, első oldal - részlet/                COD. LAT. 115.  

           Az Ágostoni regula igen szigorú volt!       Olvassunk bele:

                                                 

          

                                          ---------------------------------------------- 
                                  


      Protokollum a pápai titkos levéltárban. XXII. János oklevele a pálosoknak.   Fasc.23. Fol.113v.                                                                Anno:  1325.07.29.                                                                                                    OL. DL.292673.                       
   "Kedves fiunknak ,Károlynak, a Kiváló  Magyar Királynak kérésére engedélyezzük..... Remete Szent Pál  rendjét......engedélyezzük, hogy Szent Ágoston regulája szerint éljenek......"
      "elengedjük a birtokaik,szőlleik, malmaik............ után fizetendő tizedet..".                                                                                  
  A PÁLOSOK szerzetes közössége az egyetlen MAGYAR ALAPÍTÁSÚ rend, hamar népszerűvé vált, nem csak Magyarországon, de Európában is.


                   

               Kezdjük mindjárt egy tévedéssel: 
          
                                            /hiba, hiba hátán /

      Miért írta le valaki tényként, hogy a Mindenszentekről elnevezett Szemesi  kolostora szomszédos Teleki faluhoz tartozott, mikor minden okirat azt a tényt
     közli, hogy:a "Szemeshez tartozó kolostor", vagy a "Szemesi kolostor" ?
           
              Szorgos keresgéléssel rájöttem a tévedés okára:  olvassuk:


          
    Vissza adjuk a Thelekyben lévő kolostort a Nyúlszigeti apácák tulajdonába..... 

    /László király oklevele a Pest megyében fekvő Theleki falu kolostoráról,
    melyet Szent Istvánnak szenteltek fel.    anno:1280.         
                  
          Ez a Theleky falu és a kolostora PEST megyében van, s SEMMI KÖZE A SZEMESI  KOLOSTORHOZ!    /ráadásul bencés rendi /
        
        /  Valaki egyszer ezt a tényt olvashatta, s nem meggyőződve az igazságról, tényként írt valótlan adatot, megzavarva az olvasókat. /
         
       
        Tehát: van egy Szent Istvánnak szentelt kolostor a Pest megyei Theleki  faluban,és van egy Mindenszenteknek szentelt kolostor Somogy megyei Szemes faluban. 
                                
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                A BALATONSZEMESI PÁLOS KOLOSTOR ÉPÍTÉSE, TÖRTÉNETE, ÉLETE.                                                       
                         
      Átolvasva az ACTA PAULINORUM mind a 7000! bejegyzését, a következő adatot találtam:
                                      EZ BIZONY A SZEMESI KOLOSTOR ALAPÍTÁSA!

   LXXIII.      "Mindszentnek is nevezett Mindenszentek nevezetű kolostor alapítása körülbelül 1323 évben történt.                                                                 /annales pag. 109./  
  Alapítója Thomas de Vicz, a legjelesebb úr, ki saját birtokát, a Somogy megyei  
                    Balaton melletti Demest ajánlotta fel a kolostor megépítésére.                                                 /Demes név hibás, elírás, Scemes ! /                       Szentiv. Cat. 54. Nr. 40.                 A kolostort a felajánlott részen, Scemesnek mondott terület felett építették meg Somogynak   mondott  Megyében                .                    .                                     
                                                                              / Vet. Reg. in Summat: Epit. fol.165. pag.                                                                                                   

                  Az új kolostor oltárát MINDENSZENTEK-nek szentelték fel, innen az elnevezés.
                                         /Mendszent, Mindszent, Mindenszent /
                     
   Pálos ima:  „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat.”


AZ ALAPÍTÁS TÉNYE : Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli  Primi  Eremitae -ben: 


                             
                                                     .            
         Annales Paulinorum 109 oldalán.  /megint egy tévedés: nem           Esztergom  megye /                

                                                                                                                                               
      Érdekes a második mondat :  "azonban a második alapító csalárd módon kikiáltotta; az első kárára, hogy ő  alapította a monostort." (itt bizony Raholchi Lewkus a csaló)             
                                                   / lentebb  bővebben /

             Ez a Wyz-i család nemességgel rendelkező gazdag nemzetség, sok vallásos felajánlást  tesznek különböző területeken. A Scemesi kolostor is kap a későbbiekben bőven javakat a Wyz-i 
 nemzetségtől.
            Valószinű, hogy mint első alapítók ők voltak a kolostor templomának a kegyurai, / ius patronatus / s nem a Raholchiak. Hogy a család, mint a kolostor kegyura, élt-e jogával,hogy oda is temetkezett volna, nincs adat . Kétségtelen, hogy a Wyz-i  nemzetség mindig törődött  a kolostorral
. / hiszen még 1454 évben is  adományoztak a kolostornak szőlőbirtokot./
  / Raholchy család később megpróbálja kitúrni a Wyz-i családot az alapításból és a kegyúri jogból / 
                               
                    

                                                                            .            .
     Szentivány Márton: Rerum Memorábilum Hungariae:            Folia. 65  pag. 2.
          Cat. 54.  Nr. 40                                                                    Kiadás:  1599

   40. Szent Pál Első Remetéknek rendelt /kolostor/                13  . A mindszenti             Mindenszentek, alapító:Domini Thomas de Vycz                                                                        Somogy  megyében ,                                 1323-ban említtetik.                                                                                                                                                                                                                                               .                       

       Átolvasva sok  oklevelet, megtaláltam a kolostor életéhez hozzájáruló másik családot is,  kik birtok adományukkal segítették a szerzeteseket, hogy a kolostor gyorsan fejlődjön, és teljes fényében tündököljön.
      A két jótevő adománya lehetővé tette, hogy a kolostor hamar  elkészüljön, a szerzetesek beköltözzenek.
 .     
                                                       
                 Az oklevél szövege viszont egy igen furcsa esetre mutat rá!  OLVASSUK:
       
              Somogyi konvent, 1325. 06. 29                                    OL. DL2339,                                                                                                                        Acta Paulinorum.Q312.  

              /az eredeti oklevél elveszett, ez a Zsigmond kori átírás/     

            A somogyi konvent előtt RAHOLCHI Jakab fia: Thoth (dictus) Lewkus mester Somogy  megyében a Balathun közelében fekvő Semes nevű birtokát minden jogával és tartozékával saját elhunyt elődei és élő rokonai lelki üdvéért a  Mindenszentek pálos remeték kolostorának adományozza örök joggal és visszavonhatatlanul......

                                                 az ide vonatkozó rész fordítása:


                                              --------------------------------------------------------

              LEWKUS mester kimondja, hogy a "lelke üdvéért" felajánlott birtokot már  alapításától  használja a kolostor, DE NEM Ő VOLT A BIRTOK TULAJDONOSA !      
             ÚJ ADOMÁNYKÉNT adja azt a kolostornak. Itt felmerül a gyanú, hogy a Wyz-i Tamás által adományozott birtokot "kvázi" megvette a kolostortól  majd újra adományozta,  hogy ő legyen a TÖRVÉNYES ALAPÍTÓ !                     / ius patronatus  - lásd fentebb /  


             ahogy azt a AKTA PAULINORUM írja az alapítás tényénél, 1325 évnél:
                                                   


               "azonban a második alapító csalárd módon kikiáltotta;                     az első kárára, hogy ő  alapította az említett  monostort."                                              (itt   bizony Raholchi Lewkus a csaló)      

         
       / két adományozó család van, - de csak egyetlen birtokot kapnak a remeték, viszont igaz,  hogy  Raholchay jelentős pénz összeget fizethetett a birtok ideiglenes jogáért  /
                    .  
                                          ------------------------------------------------------------- 

       Figyelmesen olvasták?: SEMES BIRTOKON ALAPÍTOTT ÉS EMELT  KOLOSTORT.........                                                                                                                                              /Thelky faluhoz soha nem tartozott , most Telki /


       Minden oklevél kiemeli, hogy körülbelül 1323 évben alapították és építették. Miután 1325-ben Raholchi adomány oklevele már működő kolostort említ, lehetséges, hogy alapítása, építésének megkezdése már 1320 évben  megtörtént.
      .                                                                     /   Akta Pauli/
        
                                                                                                      .
        /hibás!: Somogy megyében:  sumigiensis /                                        /  Akta Pauli.  / 
                                     
         Ezek a bejegyzések azt bizonyítják, hogy a felépült kolostor mindig is SEMES birtokhoz tartozott!

       Az adomány- oklevelet Zsigmond király LÁSZLÓNAK, a pálos kolostor priorjának kérésére  megerősíti  1414. 07. 29 én.                                                              OL. DL 2339.
     

                                                                           
               Van egy probléma: sokan a Raholchi nevet Poholchinak olvasták!


                                           Az oklevél XIX. sz-i átírása: Poholcha....
                           
                Hogy miért?   nézzük:      JACOBI DE RAHOLCHI                                     


                                 az " R " betűt P-nek is olvashatja egy laikus ember

    analógia:                                                  
             villa  Raad      /Rád falu/                    Remetekurtuel    /remetekörte /fa/                                      

               Egyértelműen: Raholchi az olvasat, sok oklevélben szerepel a birtok-felajánló család.


        1335-37:  A kiküldött pápai tizedszedők hamar megtalálják az új kolostort, s beszedik a tizedet:                               /  Item Dominicus Omnium Sanctorum solvit XIII.  parvos   /            
                              /   Item Nicolaus de Omnibus Sanctis solvit XL. parvos  /   


          1343 évben VII. Kelemen pápa átírja és megerősíti XXII. János pápa privilégiumát  a pálosok kérésére.
          
                                                                                                   átirat: DL 25782.


           "Szent Pál első Remete életét követő barátoknak rendeljük Szent Ágoston reguláját".......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      Egy gondolat:                           Acha veszprémi jobbágy végrendeletéből egy mondat:                                                                                              /Szent Márton hegye.  Ad:1131/


                            
                       "quia scriptum est: redemptio anime viri proprie divitie"                              
       "mert meg vagyon írva: adakozás az ember lelki  üdvösségének vigasza"                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               
         A XIV. században már igen vallásosak az emberek. A tehetősebb   polgárok sokat hajlandók áldozni a saját és családjuk "lelki üdvéért" -  
        s ezért néha komoly adományokat, felajánlásokat tesznek egyházuk javára.
        Nem kivétel ez alól a Scemesi pálosok Mindenszentek kolostora sem. Bőven kapnak adományokat a Semesiektől és a környező települések lakóitól.-

                Az adományokat a pálosok "zöld könyve" rögzítette.   /Egyetemi könyvtár-COD.LAT. 115./

                / GYÖNGYÖSSY GERGELY INVENTÁRIUM: /                                                   


             1325 évnél: Raholchai Lewkus mester adománya...........lásd fentebb.        
                 
            1350. Benedek, Chepeli pap a kolostornak  adományozza Thelky  falu területén lévő    kétkaszás   kaszálóját.             /egykaszás rét: 1000 négyszögöl./
                         
           1350. Chepeli Lukács fia István adományoz a szerzeteseknek   egy kétkaszás rétet  Thelky falu határában.
                
           1360. nemes Wyz-i Barnabás fiának a fia Miklós eladja a kolostornak 52 forintért a Lapa folyó melletti egyköves malmát a hozzátartozó földek, berkek, kaszálók felével és egyéb haszonvételek felével.

           1363. Wyz-i Falmár fia Chamon  a Banay völgyben adományoz a barátoknak egy  kilencholdas szántót és egy ötkaszás rétet.


                              
                       
           1365. Máté fia Péter eladja a kolostor perjelének, Istvánnak 15 dénárért kétkaszás  rétjét.

           1375. Bese fia Bedech a barátoknak ajándékozza a Lapawyze melletti kaszálóját.

         1377. Nicolaus Petri de Wyz legavit huic monasterio totales medietates localis portionis possessionis in dicta Wyz habite et quoddam pratum tibidem iuxta fluvium Lapa existentem.  Pertinet ad Mindzent de Semes.

   " WYZ-.i Péter fia Miklós a kolostornak adományozza Wyz birtokon lévő bírtok-
    részét és egy kaszálórétet a Lapa folyó mellett, Szemeshez tartozó                      Mindszentnek."

                                   
          1379. A kolostor perjele, Balázs testvér eladja 14 forintért a kolostor egyik szőlőjét, a Mindenszenteki egyház tulajdonából.
                                             
         1382. WYZ-i János fia Mihály adományoz a kolostornak egy hét holdas szántóföldet a  Wyz birtok Becse nevű helyen.
        1387. WYZ-i Péter fia Miklós a kolostorra hagyja három kaszás rétjét Wyz birtokon. Végakaratában úgy rendelkezik, hogy fiai halála után a barátokra hagyja kúriája  előtti malmát a halastóval egyetembe.
                              


                                         
         1392. Szent Egyed konvent ellentmondás nélkül beiktatja a kolostort Wyz birtokon a Lapa folyó mellett, egy malom és egy Becse nevű földterüle tulajdonában, melyet WYZ-i István fia, Gergely hagyományozott 1383 évben a kolostorra.                                                        

          1400. WYZ-i János fia, Tamás, megerősítette Wyz-i lőrinc fiának, Gálnak az adományozását, aki a kolostornak adományozott egy rétet.
                                                                       
        Eodem: István testvér, a kolostor perjele meggondolatlanul elcserélte Wyz-i Péter fiának, a néhai Miklósnak fél birtokrészét egy a Wyz birtokon, a    Lapa folyónál  lévő fél kaszálójáért, annak ellenére, hogy a testvérek nem
egyeztek bele.

      Eodem: Jakab, fehérvári zsidó eladta Tamás testvérnek  22 forintért Kápolnay falu területén fekvő szőllejét.
          1409. WYZ-i Tamás fia Miklós a kolostor perjelének eladja 816 dénárért Besehát  hegyen lévő kétholdnyi szántóföldjét.
                             


         1410. László prior elcserélt egy bizonyos szántóföld részecskét a Wyz birtok határában Bchehath -nak nevezett helyen Tamás plébános szántófőldecskéje felett.    /Becsehát /
                                           
         Eodem: Balázs pap a Chepeli Szent Lőrinc vértanú oltár igazgatója eladja László    testvérnek, a kolostor perjelének Chepel birtok határában két szántóföldjét a Szent Lőrinc egyház romjainál bontott 330 darab terméskőért. A kövek a  romos templomának felújításához kellenek.
          1413. WYZ-i Miklós fia, János, és Wyz-i László fia Mihály a kolostornak hagyja a Bányavölgyi,  két darab , öröklött kilenc holdnyi földbirtokot
          1438. Balázs testvér, ennek a kolostornak a perjele eladja a kolostor Thelky birtok  területén lévő Apátvölgye területen lévő szőlőjét 77. forintért a Kacsó testvéreknek, Pálnak és Tamásnak, azzal a kikötéssel, hogy amíg  élnek a kolostornak minden évi szüretkor tíz cseber bort kötelesek adni.  Haláluk után a szőlő a  kolostor tulajdonára száll vissza.
                            


                                     
         1448. Gordowai Frank Bertalan e kolostornak adományozza Thelkyben fekvő szőllejét.

          Ugyanekkor Frank Bertalan fia is odaadományozza szőllejét a kolostornak.

       1448. Gordovai Frank Bertalan fia, István szintén adományoz egy szőlőt a kolostornak.

       1450. Joannes filius wajde de Marcaly donavit huic unam vineam suam Kwpay vocatam  in promontaria terrarum Bodo in meta vero Kady adiacente pr  iuna missa de omnibus sanctis singulis septimanis perpetuo celebrandis. Pertinet ad Mindszent  de Semes.

 Marchaly-i  vajda fia János a kolostornak adományozza Kady-val határos Bodo szőlőhegyen lévő Kupay nevű szőllejét, azzal a kéréssel, hogy  hetenként a Mindenszentek oltáránál egy szentmisét kötelesek mondani. 
                /lelke üdvéért/                          Szemeshez tartozó Mindszentnek.


                               
           1454. WYZ-i Benedek fia, Orbán a kolostorra hagyja a Wyz birtok Ordynál nevű helyén a  saját földjén és a Fenyő-Erdő mellett lévő szőllejét.
                                       1460. Wylak-i Miklóa a kolostornak adományozza Weresgyörgy nevű szőllejét.

          1461. Marchaly János, és testvére, László odaajándékozza a kolostornak Kőrőshegy határában lévő örökölt szőlője után járó jövedelmüket, illetve átengedik a borkilencedet bizonyos szentmisék elmondásáért.
                                     1480. Ladislaus quondam filius Gregorii bani de Marczaly supportale voluit has heremitas  ab omni taxa et solutione none de tribus vineis sequentibus.
                          
          1480 évben a néhai Marchaly-i Gergely bán fia, László mentesíti ezen kolostor remetéit három szőlő után járó kilenced és egyéb fizetségek alól."
                          
          1481. Nazdy-i Egyed deák erre a kolostorra hagyja fehérvári kúriája telkét egy malommal együtt, valamint általa eladott Warga-féle szőlő vétel árából a malmot újítsák fel. Továbbá a felesége halála után a reá hagyott szőlőt  a somogyi Kup birtokkal egyetembe a kolostor kapja meg.                               Malom  ábrázolások korabeli kódexekben.
                                                            


                                                   
           1488. "Mátyás király megújítja a barátok mentességét a szőlleik után járó kilencedek fizetése alól, amint már az régen is járt nekik.                           
                           
           1493. Marthon Balázs Chepel-i polgár a kolostorra hagyja Bodgarmaal nevű szőllejét  olyan feltétellel, hogy azt felesége holtáig használja, utána lesz a kolostor tulajdona.

          1497. Bathor-i György a kolostornak adja három szőlője jövedelmét, hogy hetente kettő  szentmisét mondjanak. A szőlők: egy a dinnyési dűlőben, kettő a tekenyősi   völgyben.      / Thelky falu területén /


                                                         
         1498  Raádi Byka Ilona a Mindszenti kolostorra hagyja Raádi egyköves malmát hogy a  lelke üdvéért szentmiséket mondjanak. A Szemesi barátokat az adomány  kötelezi hogy állandóan megemlékezzenek az adományozóról  .                                                             /szentmisékkel/ 
                


                                                
                         
           1517  "Beren-i Brictius István  három jobbágyát és három elhagyott telkét a Wyz birtokon    Szemeshez tartozó Mindszent kolostorra hagyja. --                   
           Ugyanebben az évben:  Kelemen, Raád-i plébános végrendeletében a kolostorra   hagyja  minden ingó és ingatlan vagyonát.   

                                      UTÓLSÓ ADOMÁNY A KOLOSTORNAK:                                       
      Buzlay urunk megajándékozza "világi jószággal"a mindszenteky kolostort az 1515-20 között.
                                                                                .
           A magyar nyelven írt ÉRDY kódex /1525-27/   317 oldalán.                         / az eredeti szöveg nyomtatott változata /

                       / hibás titulus! helyesen: "Bwzlay urunk Mindzenteth" , lásd  az eredeti kézírást. /
                                                                                                                                 


   Minden adat nélkül: birtokok a Mindenszentek kolostor tulajdonában:
                                                    
         A kolostor birtokainak eloszlása Somogy megyében. /kettő birtok van Fehér megyében is /     
                                                                                     
                                           
                                                                                                               -  
                   Még lehetne sorolni az adományok sorát a Scemesi Mindenszenteki kolostor részére.
                   Amilyen kicsi volt a klastrom, ahhoz képest rengeteg adományt kapott a vallásos polgároktól, amiből a barátok fent tudták tartani a klastromot, s saját magukat is. A kaszálókat, földeket, szőlőket jobbágyokkal  műveltették. A kapott malmok is szép  jövedelmet hoztak,hisz a gabonát mindenkinek meg kellett őrletni, s a klastrom malmai elsőbbséget élveztek. 
                                                                                                                                    

             Az úgy nevezett ZÖLD KÖNYV, az ACTA PAULINORUM a megmaradt      régi  feljegyzések,oklevelek tárháza. 1520-ban Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes szedte időrendben s írta össze az említett dokumentumokat egy zöld bőr-kötéses könyvben.


           Szentiványi féle Rerum Memorábilum katalógus: 

     A Scemesi Mindszent kolostor  Vikárius besorolásban a Tholdi kolostor Priorja alá tartozott:

                 / vikárius: helynök, a generális prior helyi megbízottja, felügyelő /                              


          
                           A klastrom alaprajza, nagysága:      Szinte minden kisebb Pálos klastrom egységes kánon szerint épült meg. Nem volt kivétel a Szemesi kolostor sem.
                                  
                                                /rajzok:Guzsik József/  
                                                                                                                                                          A Szemesi Pálos kolostor pontos alaprajza, méretei           
                        az ásatás alapján lesznek meghatározva. 
                        Van olyan vélemény, hogy a templom belső mérete
                        21 méter hosszú volt. A kérdés az, hogy 6-8 szerze-
                        tesnek miért építettek volna ilyen hatalmas méretű
                        templomot? Nyilvános vasárnapi miséket nem tar-
                        tottak a Szemesi lakosoknak, mert ez ellenkezett
                        volna a pálosok regulájával.                                                                                                        
                                                                                                                                                                                       
                       
        Egy ilyen kis kolostorban általában 6-8 szerzetes élt a prior vezetésével.  /pontos adat  nincs/                                         
     
        A török katonák a kolostort 1526 után hamar megtalálták, és 1542-ben feldúlták, kirabolták, majd porig égették.
       Odaveszett minden érték, melyet 219 év alatt létrejött, elégtek a féltve őrzött feljegyzések, jogbiztosító oklevelek.
       Csak a "zöld könyv" maradt meg az   Esterházy hercegek keszthelyi levéltárában.                                                                                             
       
       
         A török pusztítás után a kolostor már nem éledt újjá romjaiból.  


   A Veszprémi püspökség 1743-ban vizitációt rendelt el, mely érintette Szemest
is. Meglátogatták a kolostort is. A jelentés:


            "Szemes területének déli részén,a nagy dombok közötti hegy
             ormán van egy régi kolostor, a tornya és az épület összedőlve.
             Ezen egyház oltára Mindenszenteknek volt felszentelve.Meg
             kellene vizsgálni, hogy helyreállítható e még az épület "

                  Veszprémi Püspöki Levéltár:Acta et fragmenta:VÉL I.1.7.V/38.

                     

                          OL. KAM. Lt. Acta Paulinorum. Fasc. 344. Fol. 30-31:                                   

          Fratrum Ordinis S.Pauli I.Eramitae Priori Generali:
        "Proiectum in ordine adeundi antiquum Claustrum de Semes:  Ecclesia et claustri  super antiqua rudera plene redintegratio"
               
         A pálosok generális perjele:  "döntött, hogy ellátogat  Szemes ősi kolostorához és  templomához, s megnézi, helyreállíthatók-e a romok?"                             /1744  évben /               
             

                               OL. KAM. Lt. Acta Paulinorum. Fasc.415. Fol. 117-118:                              


                                        A latin szövegből kiemelve a lényeget,  fordítás:                                

   25. Szemes elhagyatott, romos kolostora: 
       
        "Somogy megyében lévő Szemes melletti Mindenszentek kolostorát felkereste személyesen  a Pálosok tartományi perjele: Megállapította, hogy az épület romos, de nem pusztult el. A falak magasan állnak, a szentély és a hajó keleti fala romos, de még javítható. A sekrestye melletti torony még ép, csak újra kellene vakolni és a tetőt feltenni, a toronysisakkal együtt. A négyszögben épített kolostor falai mind a négy oldalon embermagasságban állnak.Hunyady  István gróf pár éve megtisztíttatta a romokat, s úgy gondolja, hogy 800 rhénus forintokért  restaurálni lehetne a kolostort, de ez az összeg hiányzik. A kolostor mintegy fél óra járásra  van Szemes birtoktól, mely a Balaton partján fekszik.
 Egy magas domb tetejét, mint egy  korona ékesíti a kolostor, melyet délről félkörben sűrűn benőttek a fák. A kilátás a Balaton  tavára,és a szemben lévő
  Zalai tájra páratlan látvány. Amint a régi időkben is volt, csak egy emeletet kellene  az épületre rakatni, s 10 szerzetes is ellakhatna a cellákban. A domb tövében  mintegy 50 ölnyire, bőséges vizet adó forrás található, mely a hegyekből jön, és a vize elegendő lenne a háznak és a gazdaságnak." 
         
                                                                     A generális perjel és Hunyady gróf közötti tárgyalás nem vezetett eredményre.
        Végül a restaurálás elmaradt, hogy a pénz hiány, esetleg a szerzetes hiány miatt, nincs adat. A rom lebontására végül Hunyadi gróf engedélyt adott, az elbontott tégla anyagból felépítették a Szóládi templomot és több Hunyady majorsági épületet.

      
                     Egy tévedés az 2015 évi ásatáson:                                               
    2014-ben a kolostor területén lévő téglatörmelékek között találtam a mellékelt téglát. Hogy mikor vésték bele a PAX jelet?    XVI század,  vagy XVIII. század?    /már nem fogjuk megtudni/
                        

                                           

            A kolostort feltárás után fel kellene ébreszteni évszázados álmából,
           a falakat legalább 50 cm magasságig visszaépíteni, s így igazi

                                            PÁLOS ZARÁNDOKHELY LEHETNE!        A pálosok  szőlőik védelmére Szent Orbán szobrot állítottak a Szemesi öreghegyen,valamikor a XVIII. század elején. A tönkrement? szétrombolt?  szobor helyére került a "bádog"  Krisztus.            
        A birtokokat, Szemesi szőlőket még használta a pálos rend, egészen  II. József  uralkodásáig.
        II. József rendelete értelmében , 1786-ban meg szűnt a pálos rend, birtokaikat elkobozták. 
                                 
                Második katonai felmérés: mutatja az öreghegyi keresztet:

                                        
              Pázmány Péter: "Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis." (Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.)

                                                                                 

      Summázata a Szemesi pálos kolostornak: Országos szinten pici, egyszerű,  azt  mondhatom, jelentéktelen volt .
     Bizonyítja ezt az is, hogy az Akta Paulinorumban pl:a Ládi kolostorral /Sajólád/
 kb. 800 oldal foglalkozik, addig a Szemesivel csak  12 oldal.
                       

    Gyöngyösi Gergely pálos krónikája meg sem említi a kolostort!  /84 másikat megemlít/    
                 
A kolostor 2017 évi ásatásán egy példa nélkül álló különleges lelet került elő a szentély alap-
fala alól.                 EGY, AZ ALAPÍTÁST MEGÖRÖKÍTŐ KŐFARAGVÁNY!

                                                                         

                                                                          


                A betűk feloldása még várat magára!                    Talán ez a megoldás?


                                                         O: omnia----minden
                                                         S: sanctorum----szentek /nek/

                                                         O: ornamentum-tiszteletére? 
                                                              offering-felajánljuk?
                                                              ordinis -megbízás?

                                                         P: paulinorun----pálosok  
                                    
                                   (  mindenszentek tiszteletére a pálosok )
                                   (  mindenszenteknek ajánlják a pálosok )
                                   (  pálosok megbízásából /a/ mindenszenteknek /épült/ )  

                             
             

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése